Contribution

حمایت و پشتیبانی‌ از فعالیتها و برنامه‌های سعید شمیرانی

Amount: 

Move
Display 0 | 5 | 10 | 15 Stories

Multimedia

Topics
Top Story

سعید شمیرانی و کوروش رادمنش - ۲۷ آگوست ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

توضیحاتی‌ در رابطه با تغییر فرهنگ در ایران - ۲۱ آگوست ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی و کوروش رادمنش - ۲۰ آگوست ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی - ۱۴ آگوست ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی و کوروش رادمنش - ۱۳ آگوست ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی - ۷ آگوست ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

توضیحاتی‌ در رابطه با مشروطه و سالروز آن، تفسیری در رابطه با وضعیت ترکیه، سوریه، یمن، مصر و تحلیلی در رابطه با اوضاع ایران و کنگره آمریکا-۶ آگوست ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی - ۳۰ ژولای ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

پخش گفتگوی پادشاه با ژورنالیست کانادایی سی‌ بی‌ اس‌ که حیرت همگان را بر می‌انگیزد - ۲۴ ژولای ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی و کوروش رادمنش - ۲۳ ژولای ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی - ۱۷ ژولای ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

بررسی‌ وضعیت مکزیک یونان و شباهت‌های آنها با ایران و همچنین تحلیلی در رابطه با وضعیت داخلی ایران- ۱۶ ژولای ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

گفتگو با پروفسور الهیار کنگرلو پروفسور دانشگاه کلمبیا و کورش رادمنش - ۱۰ ژولای ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا

سعید شمیرانی و کوروش رادمنش - ۹ ژولای ۲۰۱۵ - فقط پخش صدا