شناخت اپوزیسیون حقیقی‌ در خارج بعد از شنیدن این گفتار شناخت افراد جا سازی شده برایتان آسان خواهد شد و بسیاری از ابهامات برایتان روشن خواهد گشت – ۴ آذر ۲۵۷۶

Share This Post

رفتن به نوار ابزار