صحنه ای دیگر از قیام مردم شاهرود ?مردم به پا خواسته شاهرود شعار می دادند؛ «زنها بما پیوستن، بی…

صحنه ای دیگر از قیام مردم شاهرود 

?مردم به پا خواسته شاهرود شعار می دادند؛ «زنها بما پیوستن، بی…

By The Official Site of Saied Shemirani

صحنه ای دیگر از قیام مردم شاهرود

?مردم به پا خواسته شاهرود شعار می دادند؛ “زنها بما پیوستن، بی غیرتا نشستن»
https://www.youtube.com/watch?v=3uulMo9qhcQ&feature=youtu.be

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

رفتن به نوار ابزار