ماه: دسامبر 2017

همدان هشتم دیماه ۱۳۹۶

By The Official Site of Saied Shemirani همدان هشتم دیماه ۱۳۹۶

ضرب شتم یک خانم هموطن در رشت توسط نیروی انتظامی هشتم دیماه ۱۳۹۶

By The Official Site of Saied Shemirani ضرب شتم یک خانم هموطن در رشت توسط نیروی انتظامی هشتم دیماه ۱۳۹۶

ضرب شتم یک خانم هموطن در رشت توسط نیروی انتظامی هشتم دیماه ۱۳۹۶

By The Official Site of Saied Shemirani ضرب شتم یک خانم هموطن در رشت توسط نیروی انتظامی هشتم دیماه ۱۳۹۶

رشت همین الان ۸ دی ۱۳۹۶

By The Official Site of Saied Shemirani رشت همین الان ۸ دی ۱۳۹۶

رشت همین الان ۸ دی ۱۳۹۶

By The Official Site of Saied Shemirani رشت همین الان ۸ دی ۱۳۹۶

صحنه ای دیگر از قیام مردم شاهرود ?مردم به پا خواسته شاهرود شعار می دادند؛ «زنها بما پیوستن، بی…

By The Official Site of Saied Shemirani صحنه ای دیگر از قیام مردم شاهرود ?مردم به پا خواسته شاهرود شعار می دادند؛ “زنها بما پیوستن، بی غیرتا نشستن» https://www.youtube.com/watch?v=3uulMo9qhcQ&feature=youtu.be

صحنه ای دیگر از قیام مردم شاهرود ?مردم به پا خواسته شاهرود شعار می دادند؛ «زنها بما پیوستن، بی…

By The Official Site of Saied Shemirani صحنه ای دیگر از قیام مردم شاهرود ?مردم به پا خواسته شاهرود شعار می دادند؛ “زنها بما پیوستن، بی غیرتا نشستن» https://www.youtube.com/watch?v=3uulMo9qhcQ&feature=youtu.be

فریاد روحت شاد رضاشاه در خیابانهای ایران ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره در خیابانهای ایران ۷…

By The Official Site of Saied Shemirani فریاد روحت شاد رضاشاه در خیابانهای ایران ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره در خیابانهای ایران ۷ دی ۱۳۹۶

فریاد روحت شاد رضاشاه در خیابانهای ایران ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره در خیابانهای ایران ۷…

By The Official Site of Saied Shemirani فریاد روحت شاد رضاشاه در خیابانهای ایران ایران که شاه نداره حساب کتاب نداره در خیابانهای ایران ۷ دی ۱۳۹۶

آخوندا حیا کنید مملکتو رها کنید https://www.youtube.com/watch?v=4IbMw-XjZXA&feature=youtu.be

By The Official Site of Saied Shemirani آخوندا حیا کنید مملکتو رها کنید https://www.youtube.com/watch?v=4IbMw-XjZXA&feature=youtu.be

آخوندا حیا کنید مملکتو رها کنید https://www.youtube.com/watch?v=4IbMw-XjZXA&feature=youtu.be

By The Official Site of Saied Shemirani آخوندا حیا کنید مملکتو رها کنید https://www.youtube.com/watch?v=4IbMw-XjZXA&feature=youtu.be

اعتراض به یک اخوند در خیابانهای ایران ۷ دی ۱۳۹۶ اخوندا حیا کنید مملکتو رها…

By The Official Site of Saied Shemirani اعتراض به یک اخوند در خیابانهای ایران ۷ دی ۱۳۹۶ اخوندا حیا کنید مملکتو رها کنید https://www.youtube.com/watch?v=U0dMx082mUQ&feature=youtu.be

رفتن به نوار ابزار