درد را تشخیص دادیم و درمان را هم توضیح میدهیم. نبود مدیریت در کشور با نام نماینده امام – ۱۴ اردیبهشت ۲۵۷۸

Share This Post

رفتن به نوارابزار