Home – خانه

پیامی به شاهزاده رضا پهلوی- سعید شمیرانی ۵ مهر ۲۵۸۲ ایرانی‌

سعید شمیرانی سوم مهر ۲۵۸۲ ایرانی‌

توضیحاتی‌ در رابطه با فراخوان سه شنبه شب و چگونگی‌ عملکرد اپوزیسیون و مردم در ایران – ۶ آذر ۲۵۸۱ ایرانی‌

توضیحاتی‌ در رابطه با چگونه سرنگون کردن حکومت شیطانی و رسیدن به آزادی – ۱۹ آبان ۲۵۸۱ ایرانی‌

ترسیم و توضیح استراتژی امروز برای رسیدن به آزادی-۸ آبان ۲۵۸۱ ایرانی‌

توضیحاتی که هر ایرانی‌ میبایست گوش دهد. کشور در اشغال بیگانگان است – ۶ آبان ۲۵۸۱ ایرانی‌

پایه‌های ماندگاری حکومت اسلامی در فرانسه است – ۱ آبان ۲۵۸۱ ایرانی‌

توضیحاتی‌ برای نسل جوان امروز که قلبش را هدیه می‌کند -۲۱ مهر ۲۵۸۱ ایرانی‌

توضیحاتی در رابطه با استراتژی امروز ملت ایران در ایران و هموطنان در خارج – ۱۸ مهر ۲۵۸۱ ایرانی‌

خطاب به نسل سوخته و جوانان کشور – ۱۵ مهر ۲۵۸۱ ایرانی‌

رفتن به نوار ابزار