Home – خانه

نقش رسانه‌ها در پیوند با سازمان‌های اطلاعاتی‌ و جاسوسی کشور‌های مختلف – ۶ تیر ۲۵۸۰ ایرانی‌

کوبنده‌ترین سخنان سعید شمیرانی که هر ایرانی‌ وطن پرست را به فکر فرو میبره – ۴ تیر ۲۵۸۰ ایرانی‌

فراخوان روز تنفیذ را جدی بگیرید در ایران و در سر تا سر جهان یکجا بپا خیزید – ۲ تیر ۲۵۸۰ ایرانی‌

خطاب به اپوزیسیون آیا حاضرید در روز تنفیذ همبسته عمل کنیم؟ – ۱ تیر ۲۵۸۰ ایرانی‌

میخواهی‌ به آرزوهات دست پیدا کنی‌؟؟ این صدا را جدی بگیر و عمل کن – ۳۱ خرداد ۲۵۸۰ ایرانی‌

پیشنهاد و درخواست سعید شمیرانی به اپوزیسیون – ۳۰ خرداد ۲۵۸۰ ایرانی‌

آنچه که گفتم به حقیقت پیوست ولی‌ نباید نظار ه گر بود-۲۹ خرداد ۲۵۸۰ ایرانی‌

آینده ایران و ایرانی‌ و مردم سایر کشور‌های منطقه و حتی آمریکا در دست شما – ۲۴ خرداد ۲۵۸۰ ایرانی‌

کسانی که برابر فراخوان روز ۲۸ خرداد ایستادند، مسئول جنایات حکومت اسلامی در بعد از پیروزی آنها خواهند بود – ۲۰ خرداد ۲۵۸۰ ایرانی‌

توضیحات بیشتر در رابطه با فراخوان ۲۸ خرداد – ۱۵ خرداد ۲۵۸۰ ایرانی‌

رفتن به نوار ابزار