اصفهان از سمت میدان انقلاب به سمت پل خواجو وروبه روی خیابان سپاه هشتم دیماه ۱۳۹۶ تعداد مردم حدود…

اصفهان از سمت میدان انقلاب به سمت پل خواجو وروبه روی خیابان سپاه 
هشتم دیماه ۱۳۹۶

تعداد مردم حدود…

By The Official Site of Saied Shemirani

اصفهان از سمت میدان انقلاب به سمت پل خواجو وروبه روی خیابان سپاه
هشتم دیماه ۱۳۹۶

تعداد مردم حدود دوهزار نفربودن و مردم غیوربااین که هم گاز اشک اور زدن وهم پلیس وبسیجی ها بی ناموس سرکوبگر چندنفر ازفداییان رادستگیر کردند مردم وارد پیاده روها شدند وسنگ به یگان ویژه ها می انداختند

Share This Post

رفتن به نوار ابزار