رشت هشتم دیماه ۱۳۹۶ ملت گدایی می کنه آخوند خدایی می کنه

رشت
هشتم دیماه ۱۳۹۶
ملت گدایی می کنه
آخوند خدایی می کنه

By The Official Site of Saied Shemirani

رشت
هشتم دیماه ۱۳۹۶
ملت گدایی می کنه
آخوند خدایی می کنه

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

رفتن به نوار ابزار