سعید شمیرانی آدینه‌ هشتم دی‌ ۲۵۷۶ ایرانی‌، مراقب باشید که از هدف دور نشوید نه با شرایطی که برایتان…

سعید شمیرانی آدینه‌ هشتم دی‌ ۲۵۷۶ ایرانی‌، مراقب باشید که از هدف دور نشوید نه با شرایطی که برایتان…

By The Official Site of Saied Shemirani

سعید شمیرانی آدینه‌ هشتم دی‌ ۲۵۷۶ ایرانی‌، مراقب باشید که از هدف دور نشوید نه با شرایطی که برایتان بوجود می‌‌آورند و یا وعده دادن‌های دروغین. رفراندوم رفراندوم این است شعار مردم
https://www.youtube.com/watch?v=_X8afkJkCng&feature=youtu.be

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

رفتن به نوار ابزار