پیام دلاور ایرانی به عشق ایران و ایرانی مرگ بر خامنه ای پاره کردن پرچمهای خرچنگ نشان جمهوری اسلامی…

پیام دلاور ایرانی
به عشق ایران و ایرانی
مرگ بر خامنه ای
پاره کردن پرچمهای خرچنگ نشان جمهوری اسلامی…

By The Official Site of Saied Shemirani

پیام دلاور ایرانی
به عشق ایران و ایرانی
مرگ بر خامنه ای
پاره کردن پرچمهای خرچنگ نشان جمهوری اسلامی از وسط میدان

Share This Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

رفتن به نوار ابزار