ماه: دسامبر 2017

رشت هشتم دیماه

By The Official Site of Saied Shemirani رشت هشتم دیماه

درود بر فرمانده، شعار ما در اهواز را که سر دادیم به گوش هموطنان برسانید. ما پیروزیم. اهواز هشتم دی‌،…

By The Official Site of Saied Shemirani درود بر فرمانده، شعار ما در اهواز را که سر دادیم به گوش هموطنان برسانید. ما پیروزیم. اهواز هشتم دی‌، شاهنشاه روحت شاد https://www.youtube.com/watch?v=HT1QuVxe0eU&feature=youtu.be

درود بر فرمانده، شعار ما در اهواز را که سر دادیم به گوش هموطنان برسانید. ما پیروزیم. اهواز هشتم دی‌،…

By The Official Site of Saied Shemirani درود بر فرمانده، شعار ما در اهواز را که سر دادیم به گوش هموطنان برسانید. ما پیروزیم. اهواز هشتم دی‌، شاهنشاه روحت شاد https://www.youtube.com/watch?v=HT1QuVxe0eU&feature=youtu.be

رشت ۸ دی‌ ماه ۹۶ با اسپری فلفل میزنن تو چشم یکی‌ از معترضین چهره این فرد که اسپری پاشیده رو کاش…

By The Official Site of Saied Shemirani رشت ۸ دی‌ ماه ۹۶ با اسپری فلفل میزنن تو چشم یکی‌ از معترضین چهره این فرد که اسپری پاشیده رو کاش اعلام کنین شناسایی کنن مردم @poshtpardeha https://www.youtube.com/watch?v=XS4_jZl32wc&feature=youtu.be

رشت ۸ دی‌ ماه ۹۶ با اسپری فلفل میزنن تو چشم یکی‌ از معترضین چهره این فرد که اسپری پاشیده رو کاش…

By The Official Site of Saied Shemirani رشت ۸ دی‌ ماه ۹۶ با اسپری فلفل میزنن تو چشم یکی‌ از معترضین چهره این فرد که اسپری پاشیده رو کاش اعلام کنین شناسایی کنن مردم @poshtpardeha https://www.youtube.com/watch?v=XS4_jZl32wc&feature=youtu.be

فریاد بانوی دلاور و فدایی ایران به نیروهای انتظامی مرگ بر خامنه ‌‌ای. این یعنی‌…

By The Official Site of Saied Shemirani فریاد بانوی دلاور و فدایی ایران به نیروهای انتظامی مرگ بر خامنه ‌‌ای. این یعنی‌ حماسه https://www.youtube.com/watch?v=GCaK5zf3x6Y&feature=youtu.be

فریاد بانوی دلاور و فدایی ایران به نیروهای انتظامی مرگ بر خامنه ‌‌ای. این یعنی‌…

By The Official Site of Saied Shemirani فریاد بانوی دلاور و فدایی ایران به نیروهای انتظامی مرگ بر خامنه ‌‌ای. این یعنی‌ حماسه https://www.youtube.com/watch?v=GCaK5zf3x6Y&feature=youtu.be

پیام دلاور نظامی و فدایی ایران به همراه خانواده… مردم ایران گوش دهید، نترسید و همراه…

By The Official Site of Saied Shemirani پیام دلاور نظامی و فدایی ایران به همراه خانواده… مردم ایران گوش دهید، نترسید و همراه شوید https://www.youtube.com/watch?v=I1Pe2Zz1AKI&feature=youtu.be

پیام دلاور نظامی و فدایی ایران به همراه خانواده… مردم ایران گوش دهید، نترسید و همراه…

By The Official Site of Saied Shemirani پیام دلاور نظامی و فدایی ایران به همراه خانواده… مردم ایران گوش دهید، نترسید و همراه شوید https://www.youtube.com/watch?v=I1Pe2Zz1AKI&feature=youtu.be

اصفهان از سمت میدان انقلاب به سمت پل خواجو وروبه روی خیابان سپاه هشتم دیماه ۱۳۹۶ تعداد مردم حدود…

By The Official Site of Saied Shemirani اصفهان از سمت میدان انقلاب به سمت پل خواجو وروبه روی خیابان سپاه هشتم دیماه ۱۳۹۶ تعداد مردم حدود دوهزار نفربودن و مردم غیوربااین که هم گاز اشک اور زدن وهم پلیس وبسیجی ها بی ناموس سرکوبگر چندنفر ازفداییان رادستگیر کردند مردم وارد پیاده روها شدند وسنگ به یگان ویژه ها می انداختند

اصفهان از سمت میدان انقلاب به سمت پل خواجو وروبه روی خیابان سپاه هشتم دیماه ۱۳۹۶ تعداد مردم حدود…

By The Official Site of Saied Shemirani اصفهان از سمت میدان انقلاب به سمت پل خواجو وروبه روی خیابان سپاه هشتم دیماه ۱۳۹۶ تعداد مردم حدود دوهزار نفربودن و مردم غیوربااین که هم گاز اشک اور زدن وهم پلیس وبسیجی ها بی ناموس سرکوبگر چندنفر ازفداییان رادستگیر کردند مردم وارد پیاده روها شدند وسنگ به یگان ویژه ها می انداختند

همدان هشتم دیماه ۱۳۹۶

By The Official Site of Saied Shemirani همدان هشتم دیماه ۱۳۹۶

رفتن به نوار ابزار